Visie

Focus

SAA streeft naar heldere en doeltreffende oplossingen; creatief resultaat; het creëren van meerwaarde en kwaliteit staat voorop.

Maatschappelijk betrokken

SAA vindt inspiratie in actuele maatschappelijke thema's. Complexe opgaven vereisen een uiteenlopend palet aan kennis op het gebied van duurzaamheid, regelgeving en techniek. SAA onderzoekt en formuleert antwoorden op deze vraagstukken. Met als uitgangspunt "eindgebruiker centraal" werkt SAA aan projecten die na realisatie een verrijking vormen voor de omgeving. Vanuit onze maatschappelijke binding en inzichten, komen wij tot samenhangende oplossingen met draagvlak. SAA draagt op deze wijze bij aan een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving.

Duurzaamheid

Duurzaam is voor SAA de combinatie van houdbaar, veranderbaar, structureel en flexibel. Het begrip duurzaamheid kan gedefinieerd worden in een tweetal componenten:

Fysieke duurzaamheid betreft de materiële inpassing van technische voorzieningen om een zo efficiënt en energiegunstig plan te ontwerpen. Door gebruik te maken van de meest innovatieve technieken, gekaderd binnen het ter beschikking gestelde budget wordt gezocht naar een energiezuinig en CO2 neutraal plan. Zowel bij de totstandkoming, als het gebruik, het beheer en onderhoud. SAA is continu op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en techniek.

Sociaal-maatschappelijke duurzaamheid heeft betrekking op het gebruik en het imago van onze gebouwde omgeving in breedste zin. Flexibiliteit, veranderbaarheid, de culturele houdbaarheid en betekenis van een gebouw voor haar gebruikers en omgeving, nu en in de toekomst.
SAA anticipeert op mogelijke veranderende scenario's en wijzigende inzichten door haar gebouwen te ontwerpen volgens heldere organisatie principes. Stramienmaten, beukbreedtes en constructies die mogelijke aanpassingen kunnen absorberen. Materialen die herbruikbaar zijn, 'cradle to cradle' toepassingen en modulaire bouw door hoge mate van prefabricage zijn voorbeelden van inzetbare middelen om tot efficiente bouwbare gebouwen te komen. Uitgangspunt en inspiratie voor duurzaam ontwikkelde architectuur zijn de drie pijlers van Vitruvius utilitas (functionaliteit)  firmitas (stevigheid) venustas (schoonheid). De duurzaamheid van een gebouw is, volgens SAA, terug te vinden in de mate van functionaliteit, constructieve opzet en esthetische houdbaarheid.

Kennisontwikkeling

SAA beheerst en ontwikkelt expertise op het gebied van zorg, woningbouw, kantoren, duurzaamheid en herstructurering. De continue kennisontwikkeling maakt ons tot een veelzijdige en solide partner die in staat is om complexe projecten te realiseren. SAA beoogt een werksfeer waarin actief kennis wordt ontwikkeld o.a. door intensieve samenwerking met het onderwijsveld en investeert in haar mensen vanuit het besef dat zij de projecten maken. Bestaande kwaliteiten zijn geborgd in kwaliteitshandboeken, tegelijk wordt actief aan innovaties gewerkt.

Procesmatig

De complexiteit van regelgeving en samenwerkingsverbanden maakt een procesmatige benadering van huisvestingsopgaven dé sleutel tot kwaliteit. In het definiëren van de kernvraag ligt de kracht van SAA. Door de unieke bundeling van kennis, creativiteit en tegelijk een procesgerichte aanpak, draagt SAA bij aan het resultaat van de gebouwde omgeving. Ook voor innovatieve vormen van samenwerking is SAA een gewaardeerd partner.

Kostenbeheersing

SAA maakt plannen die bouwbaar zijn. Het ter beschikking gestelde budget is daarbij maatgevend. SAA kent het belang van de opdrachtgever en biedt maximale oplossingen binnen door de opdrachtgever gestelde budgettaire kaders. Door middel van investeringskostenramingen, ramingen op elementenniveau per fase worden mogelijke budgettaire overschrijdingen vroegtijdig onderkend en kan er -indien nodig- worden bijgestuurd. Kwaliteit staat bij het uiteindelijke resultaat voorop.