Stedenbouw

Onze gebouwde omgeving is continue in ontwikkeling. Steeds complexere opgaven met betrekking tot economische haalbaarheid, sociaal-maatschappelijke duurzaamheid en milieu vragen om innovatieve en creatieve oplossingen.
Stadscentra, wijken en gebieden dienen steeds vaker opnieuw uitgevonden te worden of te worden onderzocht op mogelijke alternatieve invullingen. SAA staat midden in dit dynamische proces en werkt voordurend aan vernieuwende en verfrissende ideeën voor een duurzame leefomgeving.

Stedenbouwkundige planstudies zijn veelal onderdeel van een adviesopdracht in het kader van gebiedsontwikkeling, planontwikkeling of herontwikkeling van bestaande locaties. Functionele haalbaarheidsstudies vormen daarbij de basis voor onderzoek naar de ruimtelijke en de economische haalbaarheid bij (her)ontwikkeling van locaties. Deze functionele haalbaarheidsstudies gaan vaak vooraf aan de uiteindelijke planprocedures. Begeleiding en voorbereiding van vaak ingewikkelde ontwikkeltrajecten worden door
SAA in nauwe samenwerking met gemeentes verzorgd.

De werkzaamheden van de discipline stedenbouw richten zich op onderzoek, advisering en begeleiding van (her)ontwikkeling en herbestemming van bestaande situaties en zijn onder te verdelen in onderstaande onderdelen:

  • Functionele haalbaarheidsstudies
  • Stedenbouwkundige planstudies
  • Ruimtelijke onderbouwingen in het kader van de WABO Omgevingsvergunning
  • Structuurvisies